AVG

Privacyreglement Het Kleine Helden Huis

Algemeen omgaan met persoonsgegevens en privacy
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Het Kleine Helden Huis
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting. Het Kleine Helden Huis zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor daartoe bevoegd medisch, paramedisch en ondersteunend personeel dat werkzaam is binnen ons medisch centrum. Wij hanteren een privacyreglement en laten alle medewerkers een geheimhoudingsverklaring tekenen.

De plichten van de praktijk
Het Kleine Helden Huis is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden verzameld voor specifieke doeleinden:
  o zorgverlening;
  o  doelmatig beheer en beleid;
  o  ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden;
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via onze website;
 • Alle medewerkers binnen de praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang;
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is; bijvoorbeeld voor de gezondheid van uw kind of uzelf. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Rechten als betrokkene
U heeft de volgende rechten:

 • om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden;
 • op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);
 • op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
 • om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
 • op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier;
 • om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of via een aanvraagformulier kenbaar maken aan de praktijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (schriftelijk gemachtigde, curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Het Kleine Helden Huis is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk of door een gemachtigde op te (laten) halen, dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van de praktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt).

Uitwisseling gegevens
Het Kleine Helden Huis en de huisartsen hebben een informatiesysteem dat aan elkaar gekoppeld is. Op deze manier kan alleen de betrokken huisarts uw huisartsenbrief zien die wij digitaal via dit beveiligde systeem naar de huisarts versturen. Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat u deze informatie aan ons doorgeeft. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Zodra wij weten wie uw huisarts is, kunnen wij de juiste huisarts via ons informatiesysteem berichten over uw behandeling in onze praktijk.

Eenzelfde informatiesysteem heeft Het Kleine Helden Huis met de apotheken, waarmee de recepten en bijbehorende medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek. Daarbij gaat het om de medicatie die de arts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA – gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als praktijk bij aan medicatieveiligheid. Het is derhalve belangrijk dat u de gegevens van uw apotheek aan ons doorgeeft.

U heeft recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. U kunt het originele dossier niet meekrijgen.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag, ongenoegen of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Onze praktijkmanager informeert u graag.